III Niedziela Zwykła 23.01.2022 r.

III Niedziela Zwykła 23.01.2022 r.

1.Dzisiaj po Mszy św. o godz.17.00, odbędzie się w kaplicy spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

2. W związku z trwającymi konsultacjami synodalnymi w parafiach, do 6 lutego można zgłaszać swoje inicjatywy, wnioski i uwagi mające na celu troskę o dobro Kościoła w formie pisemnej, do skrzynki na końcu kaplicy. Prosimy o konkretne propozycje z kontaktem do osoby zgłaszającej.

3. Dziś, po każdej Mszy św. przeprowadzimy zbiórkę do puszek na terapię genową dla naszej małej parafianki Gabrysi.

4. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nas w ubiegłym tygodniu po kolędzie. Nadal będziemy odwiedzać domy tych parafian, którzy wyrażą chęć osobistego spotkania. Przyjmujemy jeszcze w zakrystii zgłoszenia indywidualne.

5. Dziś mija 9 lat od śmierci ks. kard. Józefa Glempa.

6. W ubiegłym tygodniu odeszła do Boga śp. Regina Kowalska. Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie ….

WŁĄCZENIE WIERNYCH W SYNOD BISKUPÓW

INFORMACJA O KONSULTACJACH PARAFIALNYCH

Z woli papieża Franciszka, zgodnie z konstytucją apostolską Episcopalis communio z dnia 15 września 2018 r., Synod Biskupów poprzedzony jest przygotowawczymi spotkaniami synodalnymi – konsultacjami z Ludem Bożym. Spotkania zainicjowane w instytucjach diecezjalnych zostają sprowadzone na poziom parafii, umożliwiając wszystkim wiernym włączenie się w dialog o Kościele.

Cel synodu nie jest jasno wyartykułowany. Materiały synodalne nakłaniają do szerokiej refleksji nad życiem Kocioła i relacjami zachodzącymi między jego członkami, ze szczególnym uwypukleniem odpowiedzialności osób świeckich za jego posłanniczą misję. Dialog powinien być prowadzony według zasad synodalnych, czyli odnosić się do osobistych doświadczeń wiernych, skupiać uwagę na słuchaniu siebie nawzajem, wypowiedzi w dialogu winny być formułowane w duchu wolności, prawdy i miłości, przy uznaniu parafii za teren misji, w której zarówno kapłani jak i osoby świeckie mają swój udział.

Dialogi synodalne w parafiach, prowadzące do diagnozy sytuacji, będą prowadzone na forum bądź w grupach do dnia 2 kwietnia bieżącego roku. Podejmowane przez wiernych naprawcze działania misyjne wykroczą zapewne poza tę datę.

***

Przygotowaniem merytorycznym do synodu w naszej Parafii były rozważania na temat Kościoła, prowadzone podczas rekolekcji adwentowych.

Pierwsze spotkanie synodalne odbyło się w dniu 8 stycznia b.r. Uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę spotkań synodalnych Archidiecezji Warszawskiej, aby w dalszej kolejności wyłaniać zagadnienia, które powinny stać się kanwą dalszego namysłu parafian. Rozważania szły w czterech kierunkach.

  1. Za rzecz niepokojącą został uznany odpływ młodzieży z Kościoła wkrótce po bierzmowaniu. Sprawa wymaga wzmożonej ewangelizacji dzieci i młodzieży, np. w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat i 10-14 lat. Włączanie dzieci w życie parafii może występować w formach doraźnych (np. organizacja jasełek). Ważniejsze są jednak zacieśniające więzi stałe formy wspólnotowe (np. oaza, harcerstwo, chórek, czy inicjatywy rodzinne w ramach programu Tato.net). Potrzebne jest zaangażowanie rodziców.
  2. Od wielu lat narasta problem zagubienia młodych ludzi w zlaicyzowanym, nasiąkniętym ideologiami świecie, wraz z wikłaniem w sieć sprzecznych przekazów medialnych i fałszywych nauk. Niezbędne jest wprowadzanie młodych na poziomie licealnym w Katolicką Naukę Społeczną. W jej świetle będą mogli oni wspólnie poszukiwać rozwiązań praktycznych dla trudnych zagadnień współżycia społecznego i aktywności gospodarczej. Wskazane byłyby też cykliczne spotkania młodych z rzeczywistymi autorytetami w różnych, ważnych dla młodzieży aspektach życia.
  3. W parafii działają pojedyncze wspólnoty i prowadzone są okazjonalne akcje charytatywne. Istnieje jednak potrzeba tworzenia warunków dla szerszego wzajemnego poznania parafian i zacieśniania więzi, wraz z uwrażliwieniem na wzajemne potrzeby. Opieka nad rodzinami w trudnej sytuacji materialnej winna być permanentna. Tworzeniu więzi służyć mogą pielgrzymki, wycieczki i niedzielne agapy. Trzeba usprawnić informację o działaniach poszczególnych grup parafialnych poprzez przydzielone im tablice ogłoszeń.
  4. Należy zadbać o atmosferę sprzyjającą pogłębianiu życia duchowego parafian. Służą temu adoracje i okolicznościowe nocne czuwania, dobrze prowadzona droga krzyżowa oraz koła różańcowe. Pożądane byłyby też inne propozycje.

Wstępne diagnozy i zgłoszenia pierwszych osób na konkretne odcinki służby zapoczątkowały w naszym kościele proces synodalny. Zaproszeni są do niego wszyscy wierni.

Na lewej ścianie kaplicy umieszczona jest skrzynka, do której osoby czujące odpowiedzialność za kościół mogą wrzucać listy zawierające diagnozę sytuacji w określonych aspektach życia parafii, wraz z propozycją działań naprawczych i deklaracją dalszej pracy w danym kierunku. Listy powinny zawierać kontakt do ich autorów. Pozwoli to na identyfikację obszarów tematycznych i dobór osób do prac w grupach. Listy można umieszczać w skrzynce do dnia 6 lutego. Grupy tematyczne rozpoczną pracę po feriach zimowych.

Ważna uwaga: zgodnie z wytycznymi synodu, osobista i zbiorowa refleksja nad potrzebami Kościoła winna być każdorazowo poprzedzona indywidualnym bądź zbiorowym wsłuchaniem się w natchnienia Ducha Świętego poprzez modlitwę i celebrację Słowa Bożego.

***

W organizację prac synodalnych w parafii zaangażowane są rodziny Dobrzyńskich, Dorosińskich, Korytków i Romańskich. Do nich kierować można uwagi i zapytania.

Niniejsza informacja zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.