Regulamin płatności

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Darczyńców na rzecz rozbudowy Parafii Rzymskokatolickiej św. Rocha w Lipkowie za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

§ 2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha, ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 120, 05-080 Lipków, NIP 1181216157, REGON 040123160.
 2. Darczyńca/Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
 5. Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

§ 3 Odbiorca, cele płatności

 1. Odbiorcą płatności jest Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha w Lipkowie.
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
 3. Wpłata dokonana przez Darczyńcę stanowi darowiznę na jeden z wybranych celów:
  • cele kultu religijnego
  • budowa kościoła
 4. Darczyńca przekazuje darowiznę w dowolnie określonej przez siebie kwocie.
 5. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki SA, I O. w Warszawie, numer: 82 1240 1037 1111 0010 3457 0846, BIC/SWIFT: PKOPPLPWXXX , IBAN: PL

§ 4 Reklamacje i zwroty

 1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
  1. pisemnej- osobiście w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej św. Rocha, ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza 120, 05-080 Lipków, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm),
  2. ustnej- telefonicznie na nr +48 601 791 020
  3. elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: parafia.sw.rocha.lipkow@gmail.com

§ 5

 1. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.