Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest Święty

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”.

(Mk 16,15n)

Chrzest święty w naszej parafii udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 13:00.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić* przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością w kancelarii parafialnej. Dokumenty wymagane do Chrztu dziecka:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
  2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii.
  3. Nazwiska i imiona chrzestnych z dokładnym adresem zamieszkania
  4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
  5. Jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, potrzebne jest pozwolenie na Chrzest wydane w parafii miejsca zamieszkania rodziców.**

Przypominamy, że bycie Rodzicem Chrzestnym jest wzięciem na siebie odpowiedzialności przed Bogiem za wiarę dziecka i domaga się w związku z tym osobistego, uczciwego życia wiary. Stąd Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący czy osoby innej wiary
  • osoby niepraktykujące
  • żyjące na kontrakcie cywilnym lub tzw. wolnym związku
  • osoby bez bierzmowania i nie uczęszczające na katechezę
  • ludzie prowadzący w jakikolwiek sposób gorszący tryb życia

*Dziecko zgłaszają rodzice dziecka, jeżeli nie ukończyło ono 7 roku życia. Przygotowanie do Chrztu dla dorosłych (a do nich w Prawie Kanonicznym zaliczają się dzieci, które ukończyły 7 rok życia) jest prowadzone po uzgodnieniu z duszpasterzami i za zgodą Biskupa w trybie przynajmniej rocznego katechumenatu.

** Zgodnie z Prawem, wyrażonym w nr 246 IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej, to pozwolenie jest wydawane jedynie małżonkom. Pary żyjące z jakiś powodów w konkubinacie, ale chcące ochrzcić swoje dzieci i zapewnić ich wzrastanie w wierze, mogą to oczywiście uczynić, ale wyłącznie w swojej parafii zamieszkania.